• Bowl
  Shakuya
  Shakuya Blue Bowl
 • Dinner Plate
  Shakuya
  Shakuya Blue Dinner Plate
 • Mug
  Shakuya
  Shakuya Blue Mug
 • Salad Plate
  Shakuya
  Shakuya Blue Salad Plate
 • Bowl
  Shakuya
  Shakuya Green Bowl
 • Dinner Plate
  Shakuya
  Shakuya
 • Mug
  Shakuya
  Shakuya Green Mug
 • Mug
  Shakuya
  Shakuya Green Mug
 • Salad Plate
  Shakuya
  Shakuya Green Salad Plate
 • Bowl
  Shakuya
  Shakuya Pink Bowl
 • Dinner Plate
  Shakuya
  Shakuya Pink Dinner Plate
 • Mug
  Shakuya
  Shakuya Pink Mug
 • Salad Plate
  Shakuya
  Shakuya Salad Plate